CSS: Sombras realistas con box-shadow

1.

Texto

2.

Texto

3.

Texto