mysql-dump

Realizar backup de una única base de datos: mysqldump -u root -p --comments --triggers --routines nombre_base_de_datos > fichero.sql Restaurar base de datos: mysql -u root -p nombre_base_de_datos < fichero.sql Si está comprimida en .sql.gz, primero hacemos: gunzip fichero.sql.gz Realizar backup de todas las bases de datos: mysqldump -u root -p --all-databases > fichero.sql Realizar backup de 2 bases de datos: mysqldump -u root -p --databases base_datos1 base_datos2 > fichero.sql Realizar backup de una tabla: mysqldump -u root -p base_datos tabla > fichero.sql